VVD Harderwijk Hierden vraagt over verkeersonveiligheid Stadsweiden

De VVD Harderwijk Hierden heeft 19 juni schriftelijke vragen aan het college van B&W gesteld over verkeersonveilige situaties en toenemende parkeerproblemen in Stadsweiden.

De wijk Stadsweiden stamt uit de jaren ’70 en de openbare inrichting is aangelegd volgens de toen geldende normen. Sinds het opleveren van de woonwijken in Stadweiden is het autobezit onder de bewoners fors gestegen, daarom zijn op sommige plaatsen extra openbare parkeerplaatsen gecreëerd, met als gevolg een verandering in de balans tussen parkeerbestrating en verblijfsruimte. De toename van autobezit leidt tot meer autogebruik en dat zorgt regelmatig voor onoverzichtelijke situaties voor gebruikers van met name de woonstraten en woonerven.

De verkeersonveilige situaties komen voort uit (on)overzichtelijkheid en het tegelijk gebruik maken van (doorgaand) autoverkeer, fietsverkeer, voetgangers en spelende kinderen van hetzelfde stuk straat of erf. Het betreft verschillende straten en woonerven in de wijk Stadsweiden, vooral de Weidewaard en Vogelwaard. VVD Harderwijk-Hierden is van mening dat deze discussie niet hoort te liggen bij buurtbewoners, maar bij de gemeente.

De VVD Harderwijk Hierden wil graag weten of het college deze situatie en het gevoel onder bewoners herkent. De VVD vraagt over de aanpassingen die de gemeente de afgelopen jaren heeft doorgevoerd in de woonerven van de wijk Stadsweiden ten aanzien van verkeersveiligheid en parkeerproblematiek. Ook wat het beeld is over de conditie van de straatinrichting in het gebied.

 Daarbij wil de VVD Harderwijk-Hierden concreet weten wat het College de afgelopen jaren heeft gedaan om te blijven voldoen aan het benodigde aantal parkeerplaatsen. Bij het aanbrengen van parkeerplaatsen is de vraag of ook gekeken is naar het effect op de verkeersveiligheid.

Volgens de VVD Harderwijk-Hierden zijn mogelijke oplossingen om de verkeersveiligheid te vergroten: eenrichtingsverkeer, het plaatsen van spiegels, het en afsluiten van sluiproutes door de wijk en het nadrukkelijker zichtbaar maken van kruisende fietspaden. De vraag is aan het College of zij bereid is om deze mogelijke oplossingen nader te onderzoeken.