Behandeling van de Begroting 2018-2021

Afgelopen week heeft fractievoorzitter Peter de Groot de begroting behandeld tijdens de algemene beschouwingen. De VVD Harderwijk-Hierden wil een stad waar je veilig kunt leven, is tevreden dat de lokale lasten laag gehouden blijven, de gemeente efficiënt en zinnig met belastinggeld omgaat en waar we uitstekende financiële uitgangspositie hebben voor uitdagingen van de komende jaren. De begroting laat een beeld zien van een financieel gezonde gemeente waarin gekozen is om de financiën gedegen structureel in de begroting op orde te hebben.

Er zijn de afgelopen jaar veel stappen gezet door het College van B&W. Het Waterfront wat steeds meer vorm krijgt en de afronding van het nieuwe station. Er worden flinke investeringen gedaan in het oude & nieuwe stadhuis, recreatie en toerisme en sporthart van de stad. Een mooi voorbeeld is hiervan is het 2e waterkunstgrasveld van de Mezen waardoor de brede hockeysport verder kan groeien. En dat is goed voor onze sporters. Te rooskleurig ingeschatte parkeeropbrengsten en aanpassingen in grondexploitaties zijn structureel in de begroting verwerkt. Dat alles bij elkaar is een prestatie van formaat!

 

Ook inwoners geven ons terug dat het over het algemeen prettig wonen in Harderwijk en Hierden. Ook zien ze het solide beleid terug in hun portemonnee, in deze begroting is het gelukt om de lokale lastendruk laag te houden. De VVD fractie maakt een groot compliment naar dit college, een college met ambitie die er tegelijkertijd voor heeft gezorgd dat het huishoudboekje van de gemeente op orde is gebracht.

 

Veiligheid

De VVD Harderwijk-Hierden wil dat onze inwoners leven in een stad Harderwijk en dorp Hierden waar je je veilig voelt, waar je veilig kunt leven. Waar je onbezorgd je auto kunt parkeren zonder je druk te maken of deze wordt opengebroken, waar kinderen veilig naar school kunnen fietsen, veilig gebracht kunnen worden, waar ouderen zelfstandig een boodschap kunnen doen en waar je niet bang hoeft te zijn dat jouw kind slachtoffer wordt van drugscriminaliteit. En daar is werk aan de winkel, het gaat om (auto-)inbraken, verkeersveiligheid en drugsoverlast.

 

Zowel straat dealen als het gebruik van harddrugs heeft blijvende aandacht nodig. Gerichte acties met jeugdagenten en jeugdboa’s om straat dealen tegen te gaan zijn goede acties en moeten doorgezet worden. Wij ontvangen steeds meer signalen dat er sprake is van een toename in het straat dealen van drugs. Daar heeft het sluiten van de coffeeshop, en een coffeeshop loze periode, niet aan bijgedragen. Wat de VVD betreft wordt een nieuwe coffeeshop snel geopend zodat deze geluiden snel tot het verleden zullen behoren. Daarbij blijft samenwerking met horecaondernemers om harddrugs uit het uitgaanscircuit te weren een aandachtspunt.

 

Auto-inbraken worden gepleegd in heel Harderwijk, maar voornamelijk in de wijk Drielanden kende Harderwijk vorige winterseizoen een hoog aantal auto-inbraken. N.a.v. de oproep van de VVD zijn in het voorjaar meerdere maatregelen genomen In Drielanden, wordt er actief door bewoners van de wijk meegewerkt door whatsapp preventie groepen en vinden er gesprekken plaatst tussen bewoners, wijkagenten en gemeente.

 

De afgelopen weken laait het aantal auto-inbraken weer op. Het leven in een wijk waar je rustig je auto voor de deur kan parkeren zonder bang te zijn dat deze wordt opengebroken is ineens weer ver weg. Begrijpelijk na vorige winter. En ondanks dat auto-inbraken niet hetzelfde zijn als woninginbraken, straatroven en overvallen voelen bewoners zich ineens stukken minder veilig in hun eigen huis en eigen buurt. Dan maakt het niet uit wat voor soort criminaliteit er plaats vindt in de wijk.

 

VVD Harderwijk-Hierden vindt dat ondanks het benoemen in de begroting van maatregelen zoals tekstkarren, DNA-kits, extra controle en onopvallende surveillantes dat de huidige inzet nog onvoldoende zorgt dat de onrust wordt weggenomen en auto-inbraken worden tegengegaan. Dit komt mede doordat er weer zonder braaksporen inbraken zijn, en dat is herkenbaar van vorig jaar. Sommige bewoners zijn zelfs meerdere keren getroffen. De VVD komt bij de besluitvorming van de begroting met een verzoek om ruimte te scheppen voor extra inzet, mogelijk voor mobiele camerasystemen of meer surveillance. Dit als extra zet om de pakkans en het veiligheidsgevoel in de wijk te vergroten.

 

De VVD staat voor een stad waar je veilig van A naar B kunt. Of dat nu naar je werk, school, sport of vrije tijd is maakt niet uit. Verkeersveiligheid is al jaren een prioriteit van de VVD. Elk ongeval met of zonder letsel is er één te veel. Ook de gerichte actie van de politie rondom scholen vorige week met 15 bekeuringen laat zien dat blijvende aandacht nodig is. De VVD is content dat in de begroting ook de herinrichting van de Krommekamp expliciet staat genoemd ondanks dat deze niet integraal was opgenomen in het verkeersveiligheidsplan. De VVD is benieuwd hoe de uitwerking eruit ziet zodat ook deze wijkbewoners van Frankrijk veiliger over straat kunnen.

 

Lokale lasten              

Kort nog even de lokale lasten. De VVD is tevreden dat er een tweetal belastingverhogingen OZB definitief teruggedraaid worden. De ene geheel en de andere gedeeltelijk, dat is goed voor de portemonnee van onze inwoners die in tijden toen het nodig was deze lasten hebben gedragen. De VVD ziet graag ook de overgebleven 2,5% OZB verhoging voor de reserve sociaal domein teruggegeven worden aan de huiseigenaren.

 

Groenonderhoud

Vanuit gesprekken die de VVD voert in de wijken komt vaak, heel vaak de wens naar voren van inwoners om het groenonderhoud beter te doen. Na de bezuiniging op groen zien de wijkbewoners dat het minder goed verzorgt is. Daarom moet het ophogen van het budget groenonderhoud structureel worden gemaakt en ingezet worden specifiek voor de wijken.

 

Parkeertarieven

Het zal niemand verbazen dat de VVD het verlagen van parkeerbelasting als een belangrijk middel ziet, naast de mogelijkheid voor winkelopstelling op zondag, om de binnenstad van Harderwijk bruisend en boeiend te houden. Wij zijn trots dat het gelukt is om 2 uur gratis parkeren op zaterdag en zondag in de Houtwal en op het Westeinde toe te voegen. Een volgende stap is wat de VVD betreft de eerste 2 uur gratis parkeren op meer terreinen direct rondom de binnenstad. We bekijken het graag samen met bewoner parkeren. De VVD voelt niets, zoals door andere partijen geopperde mogelijkheid, om verlagen van parkeerbelasting af te wentelen op de binnenstad ondernemers. De betalen al hun reguliere belastingen om voorzieningen in de stad te bekostigen. Het zou een extra opgave betekenen voor hen die het toch al niet zo makkelijk hebben.

 

Harderwijker Molenstichting

De Harderwijker Molenstichting heeft het initiatief gestart om een bakkerijmuseum te bouwen en het educatiecentrum uit te breiden. Dit initiatief wordt grotendeels zelf gefinancierd. De VVD ondersteunt de vraag voor aanvullende subsidie, een mooie cofinanciering.

 

Dementie

De VVD vraagt ook om aandacht voor dementie. Dementie is een ziekte die, helaas, de snelst groeiende doodsoorzaak is en waarvoor nog geen medicijn is gevonden, voor op dit moment ruim 270.000 mensen in Nederland. De verwachting is dat, met name door de vergrijzing, het aantal mensen met dementie sterk zal toenemen. Dat geldt ook in Harderwijk waar het aantal zal groeien van 690 in 2015 naar 830 in 2020. De VVD zal daarom met een initiatief komen die het college vraagt om te komen met een voorstel voor een dementievriendelijke samenleving. Dit in overleg met Alzheimer Cafe Harderwijk.

 

Denk Mee idee inwoner

Als laatste wil de VVD nog iets meegeven aan het college. De VVD heeft inwoners gevraagd ideeën in te dienen waaruit er één idee zou worden meegenomen door Peter de Groot in de behandeling van de begroting. De oproep van één van onze inwoners is om de informatie over de gemeente Harderwijk en de toeristische informatie van Heerlijk Harderwijk te integreren. Nu zijn het gescheiden systemen en heeft de één wel een app en de ander niet. Dit in het kader van integrale stadspromotie.