Gezamenlijke verklaring partijen in de gemeenteraad van Harderwijk omtrent bouw horecapand aan de Havendam

Een aantal maanden geleden is het plan voor de bouw van een horecapand aan de
Havendam, net voor de nieuw geplaatste ophaalbrug, gepresenteerd door
projectontwikkelaars Timmers en Breman. Zij willen dit pand bouwen met als beoogde
huurder Café de Liefde.

Consortium Waterfront heeft deze projectontwikkelaars het stuk grond aan de Havendam
gegund na een inschrijvingsronde waaraan meerdere Harderwijker ondernemers hebben
deelgenomen.

Op de desbetreffende locatie is volgens het geldende bestemmingsplan een
horecabestemming ingetekend en er mag een pand van maximaal 10 meter hoog staan.
Op 15 december 2011 is dit bestemmingsplan door de raad onherroepelijk vastgesteld.
Het college van Burgemeester en Wethouders opereert binnen de daarin gestelde kaders
en de rechtszekerheid die dat biedt aan zowel initiatiefnemers als omwonenden.

Omwonenden, en meerdere Harderwijkers met hen, hebben zich de afgelopen maanden
in diverse media en met een protestbijeenkomst tegen de gepresenteerde plannen
uitgesproken. Met als reden het verstoren van hun uitzicht en/of afkeuring van het
gepresenteerde ontwerp.

Het gepresenteerde plan voldoet echter, volgens de huidige informatie van de raad, aan
de in het bestemmingsplan beschreven wettelijke kaders en aan andere wettelijke eisen
die aan een bouwwerk op die locatie gesteld zijn.

Dit stelt alle betrokkenen voor een dilemma. Een bestemmingsplan wordt altijd
vastgesteld, na een intensieve periode waarin alle betrokkenen worden betrokken en
mogelijkheid hebben te reageren. We leven nu echter 7 jaar later en de situatie rond de
boulevard is ingrijpend gewijzigd. De impact van de plannen begint voor iedereen steeds
duidelijker te worden. Zoals eerder gesteld kan het college van B&W niets anders doen
dan te opereren binnen de huidige plannen.

Als gemeenteraad vinden we echter dat, gezien de voorgenoemde omstandigheden, er
een poging gedaan moet worden om met respect voor de belangen van alle betrokkenen
tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Daarom zal de gehele gemeenteraad, m.u.v. de GroenLinks-fractie, een motie indienen
op de raadsvergadering van donderdag 13 september 2018 waarin we het college van
B&W oproepen om vóór oktober 2018 tot een overleg met alle betrokkenen te komen. En
vanuit een bemiddelende positie gezamenlijk te werken aan een acceptabel bouwplan
voor de Havendam (qua omvang en uitstraling) waarbij het hele gebied (bargje,
horecalocatie en renovatie/nieuwbouw Strandboulevard Oost 16) wordt meegenomen.

Verder vragen we het college van B&W om de gemeenteraad vervolgens te informeren
over het plan en de gevolgen hiervan.

Als gemeenteraad willen we op deze manier laten zien dat we de wettelijke route die
eerder is doorlopen uiteraard respecteren en tevens de bezwaren van omwonenden
serieus nemen.

Fractievoorzitters: H. Vermeer (HA), P. de Groot (VVD), M. Driest (CU), P. Sels (CDA),
M. Pijnenburg (D66), W. Bos (PvdA), G. Kevelam (GB), J. van Panhuis (SGP)