VVD blij met acties College voor verbetering verkeerssituatie stationsgebied

VVD Harderwijk-Hierden is tevreden over de reactie op de vragen rondom de onveilige verkeersituatie Stationslaan en Stationsplein. Het college geeft aan in 2020 als doelstelling te hebben een duurzaam veilige en toegankelijke inrichten van de Stationslaan te realiseren met ruimte en aandacht voor alle weggebruikers (bewoners, schoolgaande jeugd, openbaar busvervoer, etc.), maar ook de oude laanstructuur weer in ere herstellen. Daarnaast zal het college nog dit jaar samen met de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) de bewegwijzering binnen de gemeente Harderwijk inventariseren en waar nodig verbeteren en specifiek kijken naar de bewegwijzering in het gebied Stationslaan / Stationsplein voor alle weggebruikers.

© Eigen foto

De volledige vragen en beantwoording van het College zijn hieronder te belezen:

Vraag 1:
Bent u op de hoogte van de huidige situatie en de genoemde problemen? Zo ja, bent u bereid hierop actie te ondernemen? Wanneer/ met welke urgentie?


Antwoord 1:
Wij zijn op de hoogte van de huidige situatie. Diverse acties zijn al in gang gezet, zoals het handhaven op parkeren op het Stationsplein. Andere acties, zoals het verbeteren van de bewegwijzering, zullen nog worden opgepakt. Vanuit de onderhoudsbegroting zijn er financiële middelen beschikbaar om onderhoud te plegen aan onder andere de trottoirs. De toegankelijkheid voor fietsers en voetgangers is een belangrijk onderdeel op de route van het station naar het centrum van Harderwijk.


Vraag 2:
In hoeverre is het College het eens met de VVD Harderwijk-Hierden dat het zinvol is om het Stationsplein en de Stationslaan te betrekken bij de herinrichting van de openbare ruimtes van het plangebied Weiburg en het totale verkeersplan? Als u dit anders ziet bent u dan bereid om dit gebied als een afzonderlijke herinrichting op te pakken?


Antwoord 2:
Via een aanmelding Kadernota zijn er, aanvullend op de financiële middelen voor groot onderhoud, voor 2020 middelen aangevraagd voor een volledige herinrichting van de Stationslaan. Na afronding van het project “Stationsgebied” heeft de Stationslaan geen doorgaande functie meer tussen de A28 en het centrum van Harderwijk. De Stationslaan is nu grotendeels een 30 km/uur zone geworden, maar de inrichting van de laan sluit hier absoluut nog niet bij aan.


Doelstelling is een duurzaam veilige en toegankelijke inrichting van de Stationslaan met ruimte en aandacht voor alle weggebruikers (bewoners, schoolgaande jeugd, openbaar busvervoer, etc.), maar ook de oude laanstructuur weer in ere herstellen.


Wij achten het niet verstandig om de herinrichting van de Stationslaan en Stationsplein te betrekken bij de herinrichting van het plangebied Weiburg. De herinrichting van de Stationslaan kent een regulier proces, zoals ook bijvoorbeeld de herinrichting van de Melis Stokelaan en de Wittenhagen. De herinrichting van de Stationslaan betrekken bij het grote plangebied Weiburg zorgt voor een temporisering. Om die reden willen wij voorstellen het als een zelfstandig project te beschouwen maar wel de buurt en ontwikkelingen van het gebied bij de herinrichting van de Stationslaan te betrekken.


Vraag 3:
Verzoek: wat kan het College toezeggen met betrekking tot de stappen die gezet worden in aanloop naar het herinrichten van deze omgeving? Concreet: wat gaat het College doen om de gemeenteraad, de omwonenden en de betrokkenen op hoogte te houden van de verdere ontwikkeling?


Antwoord 3:
Als de aanmelding voor de Kadernota wordt gehonoreerd zal de herinrichting van de Stationslaan in 2020 projectmatig worden opgepakt, gezamenlijk met alle belanghebbenden (bewoners, ondernemers, busmaatschappijen, VVN, politie, etc.).


Vraag 4:
Is het college bereid om de (soms tegenstrijdige) bewegwijzering binnen de Gemeente te inventariseren en waar nodig te verbeteren? Zo ja/nee, graag toelichting.


Antwoord 4:
Wij zullen nog dit jaar samen met de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) de bewegwijzering binnen de gemeente Harderwijk inventariseren en waar nodig verbeteren. Sinds 2015 is de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) wettelijk verantwoordelijk voor dit soort bewegwijzering in alle gemeenten in Nederland. De NBd dient alle aan te passen en te verwijderen bebording officieel vast te stellen middels een bewegwijzeringsplan. Specifiek zullen we kijken naar de bewegwijzering in het gebied Stationslaan / Stationsplein voor alle weggebruikers.