Financiën voor de komende jaren; voor de VVD geen verhoging lasten inwoners!

Afgelopen week hebben we gesproken (als politieke partijen) over de uitgangspunten van de financiën de komende jaren. Als stad tonen we ambitie, we boekhouden op een verantwoorde wijze en toch zien we dat er financieel de komende jaren een uitdaging voor ons ligt. Scherp aan de wind zeilen, want van het verzwaren van inwonerslasten is wat de VVD betreft geen sprake. Nieuwe initiatieven betalen door andere initiatieven niet te doen, of vanuit meevallers. Inhoudelijk hebben we het initiatief genomen voor het realiseren van voor het ontbrekende stuk vrij liggend fietspad van de Melis Stokelaan naar de Parallelweg in het kader van verkeersveiligheid, 1 of meerdere rolstoeltoegankelijke invalide aanlegplekken in de havekom van de vernieuwde boulevard en doorstroming op de woningmarkt om wachtlijsten terug te dringen. Ook het terugdringen van kosten van de gemeentelijke organisatie door hoog ziekteverzuim heeft onze aandacht.

Hieronder de volledig uitgewerkte discussiepunten:

Het is de VVD helder geworden dat met de aanpak van de afgelopen 5-6 jaar we als gemeente een gezondere boekhouding hebben voor de toekomst dan 6 jaar geleden. We gaan realistischer om met onze portemonnee. We prijzen afschrijving in en bouwen geld op voor toekomstige vervangingen.

 

Ambities en financieel gedegen boekhouden zorgt ervoor dat onze structurele uitgaven onze inkomsten gaan overstijgen en daar moeten we met elkaar waakzaam op zijn. Veel nieuwe structurele kosten (overhead genoemd) zijn organisatiekosten, zoals loon en prijscompensatie, niet gehaalde taakstellingen en de extra bijdrage aan de gezamenlijke brandweer. Hier moeten we scherp aan de wind gaan varen om niet, of nauwelijks, te hoeven snijden in ambitie, of om zoals in vele andere gemeenten de lastendruk te laten stijgen om de begroting te dichten. De VVD ziet niets in het laten stijgen van de lastendruk voor onze inwoners. Dat is voor de VVD geen optie, dan maar nieuwe plannen inruilen voor betere nieuwe plannen.

 

Inhoudelijk liggen we op koers, de discussie die wij willen voeren bij deze nota gaat over de boulevard, vooral te blijven realiseren op wonen en verkeersveiligheid, bij u in de wijk, om de hoek of op de drukke kruisingen.

 

Verkeersveiligheid

En om met die laatste te beginnen, verkeersveiligheid is al jaren een prioriteit van de VVD, en daar kunnen we niet genoeg bij stil staan. Elk ongeval met of zonder letsel is er één te veel. Gevaarlijke situaties zijn er nog steeds, door verschillende snelheden, kruisend verkeer of zoals zo vaak in de winter door de donkere dagen. We weten allemaal dat we daar nog flink veel te doen hebben. Aan de Melis Stokelaan wordt grotendeels een mooi vrij liggend fietspad gerealiseerd. Belangrijk voor de fietsveiligheid richting de aanliggende wijk Stadsdennen, en achterliggende wijken Frankrijk en Hierden. Er ontbreekt echter een vrij liggend stuk voor, na en onder het viaduct. Daar zal de VVD zich hard voor maken en komen we voor 18 juli op terug.

 

Boulevard

Wij zoeken altijd het gesprek over wat beter kan. In de wijken, in uw straat of zoals in dit geval op de boulevard. Vanuit de gesprekken die wij hebben gevoerd kwamen een aantal wensen naar voren die de toch al aantrekkelijke boulevard met name meer compleet zal maken in het gebruik. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om rolstoeltoegankelijkheid bij 1 of meerdere aanlegplekken, AED op het strandeiland, watertappunten, Wifi in de haven, meer duidelijkheid voor fietsers en betere werking van de automatische afsluitpaal aan het begin van de haven. We zullen rondom de rolstoeltoegankelijkheid in de volgende vergadering met een initiatief komen.

 

Wonen

Dan wonen. Het gaat goed met Harderwijk. Harderwijk komt uit onderzoek van Elsevier als 1 van de populairste steden uit de bus om te wonen op de Veluwe. Heel fijn. En tegelijkertijd legt het een nog grotere druk op de toch al vastzittende woningmarkt. Als VVD zijn we blij met de woningbouwproductie, die is flink op gang gekomen. En dat moet ook. Om de wachtlijsten terug te dringen. We hebben te maken met extra vraag in een woningmarkt waar doorstroming het probleem is. Daarom blijven wij ons naast de voor onze belangrijke reguliere woningbouwproductie inzetten voor koopwoningen in het allerlaagste koopsegment en meer huurwoningen in de middel dure segment.

 

Het stemt de VVD tevreden dat we de komende jaren volop doorkunnen met o.a. Heerlijk Harderwijk en de uitvoering van het verkeersveiligheidsplan. Zoals benoemd zijn we kritisch op de extra structurele uitgaven aan de eigen organisatie (oftwel overhead). In de nota is alleen al sprake van een structurele verhoging van bijna 1,25 miljoen voor de organisatie Meerinzicht. Grotendeels verplicht of noodzakelijk, maar met bijvoorbeeld een ziekteverzuim van 10% in de domein sociaal organisatie is er nog ruimte voor verbetering.

 

De conclusie van de VVD is dat er geen sprake is van het inboeten op ambitie, en ook dat het college op een goede wijze de financiën verwerkt in de begroting, maar we zullen scherp aan de wind moeten varen wat betreft de eigen organisatie om af te kunnen blijven van lastenverzwaring voor onze inwoners of het schrappen van plannen.