VVD Harderwijk-Hierden wil verstandig bouwgrond ontwikkelen zodat belastingbetaler niet de dupe wordt van risicovolle investeringen.

Afgelopen donderdag werd er in de raadszaal gedebatteerd over het grondbeleid van de gemeente. In hoeverre moet de gemeente bouwgrond ontwikkelen als de markt dit niet oppakt, en hoe voorkomen we zoveel mogelijk financieel nadelige risico's zodat de belastingbetaler niet de dupe wordt wanneer investeringen nadelig uitpakken? Raadslid Menno Doppenberg nam namens de VVD Harderwijk-Hierden het woord. Een gemeente die bouwgrond gaat ontwikkelen wanneer de markt het niet doet; wordt ook wel actief grondbeleid genoemd. De markt pakt bepaalde opgaven niet op, omdat deze financieel dan vaak niet uit kunnen vooral vanwege de grondprijzen in deze gespannen markt. Zoals goedkope koopwoningen voor starters en huurwoningen (zowel sociaal als in het midden segment). Ook de VVD vindt het belangrijk dat we als gemeente actie ondernemen om het woningtekort in onze gemeente terug te dringen, maar dan wel op een manier waarmee financiële risico's van tevoren goed worden ingeschat. In het verleden hebben we grote afschrijvingen op bouwgrond gedaan (zoals 60 miljoen op het Waterfront). Tegelijkertijd zullen we als gemeente actie moeten ondernemen willen we de verschillende woonopgaven vanuit onze woonvisie (hierin staan de doelstellingen op het gebied van wonen) realiseren. Daarom wil de VVD graag een toetsingskader toevoegen aan de nota grondbeleid, waarmee we vooraf een inschatting krijgen van de risico's. Zo kunnen we een weloverwogen beslissing maken, omdat we niet willen dat de belastingbetaler de dupe wordt van investeringen in bouwgrond die nadelig uitpakken. We willen hiermee het College vooraf kaders meegeven wanneer we wel en niet als gemeente instappen om toekomstige problemen en uitglijers te voorkomen. De volledige debatbijdrage is hieronder te lezen. De link naar de Nota Grondbeleid staat hieronder (agendapunt 18): https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Harderwijk/ec097fa9-990e-4ce0-b073-d0c385cb8dc6

© Menno Doppenberg

Debatbijdrage VVD Harderwijk-Hierden:


Voorzitter,

Vanavond debatteren wij over de Nota Grondbeleid. De VVD ziet het grondbeleid niet als een doel op zich, maar als een middel. Een middel waarmee we  opgaven vanuit het coalitieakkoord  ten aanzien van woningbouw kunnen realiseren. De VVD heeft echter wel een dikke maar, en daarom hebben wij dit debat ook aangevraagd, de Nota mist namelijk iets;  toetsing, toetsing, toetsing. De VVD wil graag een toetsingskader toevoegen, om risico’s zoveel mogelijk te beperken. Ik ga u uitleggen wat het belang is van dit toetsingskader, en waarom we als VVD niet kunnen instemmen met deze nota zonder deze belangrijke toevoeging.

Voorzitter,

Voor de bouw van nieuwe woningen is één ding onmisbaar; bouwgrond. Het voorstel is om als gemeente een meer actieve rol aan te nemen voor de productie van bouwgrond wanneer de markt dit niet doet. En ja, actief grondbeleid klinkt als een mooi voorstel en de VVD waardeert dat het college op zoek is naar oplossingen voor de realisatie van die opgaven. Compliment naar de portefeuillehouder voor de voorstellen die afgelopen jaren zijn gedaan om gehoor te geven aan de geschetste maatschappelijke opgaven.

Maar, voorzitter,

We mogen actief grondbeleid niet romantiseren. Het is geen garantie voor succes, en, voorzitter, er is een reden waarom de markt bepaalde opgaven niet oppakt; het kan vaak simpelweg financieel niet uit om bepaalde opdrachten aan te nemen. Los daarvan, laten we niet vergeten dat er grote risico’s zitten aan actief grondbeleid. We hebben het eerder meegemaakt, kijk bijvoorbeeld naar het project Waterfront of Lorentz III waarbij de gemeente ook in eigen beheer bouwgrond heeft geproduceerd. Factoren waar je als gemeente geen invloed op hebt, zoals een economische crisis, kunnen ervoor zorgen dat de bouwgrond die je als gemeente hebt geproduceerd flink in waarde daalt met als gevolg grote financiële verliezen. Ik vraag me af waarom zoveel partijen zomaar lijken in te stemmen met deze nota??. Wat is daarvoor jullie reden? Willen jullie er ook niet alles aan doen om niet weer grote financiële verliezen te leiden als we overgaan op actief grondbeleid?

Ja we zijn kritisch. Gezond kritisch. We zien we ook de mogelijke voordelen van een actieve houding.  we naar deze nota kijken, dan vindt de VVD deze echter te ruim. Ik zei het al eerder; we missen iets. We missen een toetsingskader waarin risico’s worden afgewogen, en op basis waarvan het college besluit actief grondbeleid te voeren bij de aanschaf en productie van bouwgrond voor bepaalde maatschappelijke opgaven. De VVD wil graag richting de besluitvorming met een voorstel komen een toetsingskader te voegen aan de Nota. Zonder dit toetsingskader kunnen wij niet instemmen met de nota zoals deze voor ons ligt.  

 

De VVD wil namelijk niet dat de belastingbetaler de dupe wordt wanneer risico’s niet goed zijn afgeschermd, en daardoor mogelijke verliezen opgevangen moeten worden met bijvoorbeeld een OZB verhoging. Hoe staan andere partijen tegenover dit toetsingskader? En ook de vraag aan het college; in hoeverre staat het college positief tegenover het toevoegen van een toetsingskader?

Voorzitter, ik rond af,

Rondom het thema woningbouw is op dit moment veel te doen. Huizenprijzen die maar blijven stijgen, de vraag naar woningen neemt toe terwijl de productie achterblijft en dan is er ook nog die vastzittende huursector waar de doorstroom maar niet op gang komt. Kortom; steeds meer woningzoekenden zitten met hun handen in het haar en smachten naar een oplossing. Deze nota is een middel om daartoe te komen. Hoewel wij in beginsel niet staan te juichen om als gemeente een rol aan te nemen die eigenlijk door de markt opgepakt zou moeten worden, vindt de VVD ook dat we als gemeente er zoveel mogelijk aan moeten doen om de maatschappelijke opgaven op te pakken waarmee we die woningzoekende willen helpen. Zoveel mogelijk; niet ten koste van alles en het zomaar accepteren van risico’s welke hieraan vastkleven.  

 

 Menno Doppenberg