Brief aan College lokale maatregelen Coronavirus

Op initiatief van de VVD, Harderwijk Anders en D66 is er een brief gemaakt waarin gevraagd wordt aan het college om lokale maatregelen Coronavirus te treffen. We hebben daarin als coalitiepartijen en oppositiepartij samen opgetrokken en is deze brief ondertekend door alle fracties van de gemeenteraad. Het idee van de drie fracties is om aanvullend aan landelijke en provinciale steun vooral voor Harderwijker inwoners, instellingen, vrijwilligersorganisaties en ondernemingen aandacht te vragen. Voor de leefbaarheid, aantrekkelijkheid en economische ontwikkeling van onze gemeente zijn toerisme, recreatie, horeca, detailhandel, sportverenigingen en culturele instellingen belangrijke pijlers. We vragen aan het college om een team beperking effecten corona-uitbraak die zich gaat bezighouden met het in kaart brengen van de effecten op de Harderwijker samenleving en de plaatselijke economie. Hieruit komen voorstellen om de lokale gevolgen van de corona crisis op te vangen. Gedacht kan worden aan maatregelen die snel opgevolgd kunnen worden. Zoals het opschorten van lokale belastingen voor maximaal 6 maanden, het opschorten van huur voor sportaccommodaties en culturele instellingen, voor zover deze huur door de gemeente wordt geïnd, het opschorten van huurkosten voor ondernemers van gemeentelijke panden of gronden. Alledrie de bovenstaande punten moeten worden bezien met voldoende aandacht voor de specifieke situatie van de desbetreffende instellingen en ondernemers. Als laatste vragen we nog specifieke aandacht voor organisaties met een maatschappelijke functie (zoals de Voedselbank, Mensen in Nood, etc) en kwetsbare groepen (vluchtelingen, budgethouders PGB, thuis-/daklozen, ondersteuning thuisonderwijs, etc.) Voor alle maatregelen is het belangrijk om hierover te communiceren. Over de mogelijkheden die ondernemers, verenigingen en instellingen hebben om deze crisis het hoofd te bieden. De fracties spreken nogmaals hun waardering en dank uit voor de wijze waarop de gemeentelijke organisatie zich inzet in deze crisissituatie en zij wensen allen die daarbij betrokken zijn kracht en wijsheid. Voor het volledige document zie hieronder:

Alle fracties van de gemeenteraad constateren dat de effecten van het coronavirus, en de maatregelen gericht op beheersing daarvan, razendsnel voelbaar worden in de Nederlandse samenleving en daarmee ook in onze gemeente. Het borgen van de volksgezondheid en aandacht voor mensen staat op nummer 1 en daarnaast moet de gemeente aandacht schenken aan het opvangen en zoveel mogelijk ondervangen van effecten voor inwoners, verenigingen, instellingen en ondernemers. Veel mensen binnen en buiten de gemeentelijke organisatie zijn hier dagelijks druk mee bezig en daarvoor is veel waardering.

 

De Rijksoverheid heeft met het steunpakket flinke ondersteunende maatregelen aangekondigd. Ondanks deze en eventuele provinciale maatregelen gaan er nog veel meer effecten ontstaan voor inwoners, instellingen, vrijwilligersorganisaties en ondernemingen, die niet door alle maatregelen opgevangen worden en in sommige gevallen een bijeffect zijn van de genomen maatregelen. Voor de leefbaarheid, aantrekkelijkheid en economische ontwikkeling van onze gemeente zijn toerisme, recreatie, horeca, detailhandel, sportverenigingen en culturele instellingen belangrijke pijlers. De klappen die deze pijlers krijgen moeten zo veel als mogelijk worden voorkomen.

 

De fracties in de gemeenteraad van Harderwijk willen bij het college daarom aandacht vragen voor de volgende suggesties:

 

1.     Wij kunnen ons voorstellen dat er een Harderwijks team beperking effecten corona-uitbraak komt dat zich gaat bezig houden met het in kaart brengen van de effecten op de Harderwijker samenleving en de plaatselijke economie;

2.     Dit team kan de raad scenario’s en voorstellen voorleggen om de lokale gevolgen van de coronacrisis op te vangen en te onder vangen. Het betreft hier dan aanvullende lokale maatregelen t.o.v. de landelijk of provinciaal niveau genomen maatregelen;

3.     Gedacht kan worden aan maatregelen die snel opgevolgd kunnen worden. Zoals daar onder andere zijn, maar niet uitsluitend:

a.     het opschorten van lokale belastingen voor maximaal 6 maanden;

b.    het opschorten van huur voor sportaccommodaties en culturele instellingen, voor zover deze huur door de gemeente wordt geïnd;

c.     het opschorten van huurkosten voor ondernemers van gemeentelijke panden of gronden;

d.    alle drie de bovenstaande punten met voldoende aandacht voor de specifieke situatie van de desbetreffende instellingen en ondernemers;

e.     specifieke aandacht voor organisaties met een maatschappelijke functie (zoals de Voedselbank, Mensen in Nood, etc) en kwetsbare groepen (vluchtelingen, budgethouders PGB, thuis-/daklozen, ondersteuning thuisonderwijs, etc.)

4.     Een plan van aanpak voor het communiceren over de mogelijkheden die ondernemers, verenigingen en instellingen hebben om deze crisis het hoofd te bieden.

 

De fracties spreken nogmaals hun waardering en dank uit voor de wijze waarop de gemeentelijke organisatie zich inzet in deze crisissituatie en zij wensen allen die daarbij betrokken zijn kracht en wijsheid. 

 

Peter de Groot, VVD Harderwijk-Hierden

Henk Vermeer, Harderwijk Anders

Martijn Pijnenburg, D66

Wilco Bos, PvdA

Mirjam Driest-Wijnholds, CU Harderwijk-Hierden

Peter Sels, CDA Harderwijk-Hierden

Bert Holleman, GemeenteBelang

Yvonne Klein Rouweler, GroenLinks

Jan van Panhuis, SGP Harderwijk-Hierden