Brief aan College: Kwijtschelding van gemeentelijke kosten voor sport, instellingen, horeca en organisaties i.v.m. Coronacrisis

Op initiatief van de VVD, Harderwijk Anders, CU en CDA is er in navolging van een eerste brief op 22 maart jl over de lokale gevolgen van het Coronavirus nu een tweede brief aan het college gestuurd. In deze brief wordt het college opgeroepen om de contouren van een pakket aan kwijtschelding van kosten ter besluitvorming aan de Raad voor te leggen in de Raadsvergadering van 28 mei aanstaande. In de brief, die ondertekend is door alle fracties uit de Raad, dringen we aan op snelheid vanwege de zekerheid voor deze partijen.

Het gaat om het kwijtschelden van de volgende kosten voor instellingen, verenigingen en ondernemers die een kostenrelatie hebben met de gemeente voor een periode van 3 maanden (1 maart 2020 tot 1 juni 2020):

·         Precario (terrassen);
·         Reclamebelasting;
·         Pacht (inclusief pacht Dolfinarium);
·         Huur Sportvelden en scouting;
·         Huur Sporthallen (o.a. Woelwaters);
·         Huur Cultuur (theater, Catharinakapel, popschool, cultuurkust, museum, etc.);
·         Huur Maatschappelijk (Zorgdat, Ontmoeting, etc.);
·         Huur Zakelijk vastgoed (California, RNV, etc.);
·         Huur Wijkcentra (de Roef, Bogen, etc);
·         Huur Kantines van gemeente (Stadsweiden en Sypel);
·         Marktgelden.

En er wordt gevraagd naar voorstellen van maatwerk voor het verlengen van bovenstaande kwijtscheldingen met een periode van 3 maanden (1 juni 2020 tot 1 september 2020).


Het is de fracties helder dat er een hoop onzekerheid is. De effecten voor instellingen, verenigingen en ondernemers in onze gemeente goed voelbaar. Het is voor die partijen die een afhankelijkheid hebben met de gemeente daarom een goed moment om duidelijkheid te geven over hun doorlopende kosten. De gemeente Harderwijk, College en Raad, heeft de afgelopen jaren een solide financieel beleid gevoerd. Hierdoor is onze gemeentebegroting gezond en kunnen we in deze uitzonderlijk onzekere situatie als gemeente zonder in de problemen te komen deze partijen financieel verder ondersteunen.

Verder willen de fracties hun complimenten geven aan het College voor de voortvarende wijze waarop men is begonnen met het opschorten van belastingen, het uitrollen van financiële steun welke vanuit de Rijksoverheid is ingezet, de persoonlijke betrokkenheid bij vele instanties, verenigingen, bedrijven (met o.a. het noodfonds en ondernemersloket) en zeker niet in de laatste plaats de focus op het borgen van de volksgezondheid en aandacht voor mensen.Hieronder volgt de integrale tekst van de brief:

Geacht college,

 

Alle fracties hebben op 22 maart jl. een brief aan u toegezonden met suggesties om de effecten van de Coronacrisis op te vangen. In deze brief vroegen de fracties om de effecten goed in kaart te brengen en maatregelen voor te stellen of uit te voeren. Deze brief van alle fracties is hierop een vervolg.

 

Allereerst willen wij onze complimenten geven voor de voortvarende wijze waarop het college is begonnen met het opschorten van belastingen, het uitrollen van financiële steun welke vanuit de Rijksoverheid is ingezet, uw persoonlijke betrokkenheid bij vele instanties, verenigingen, bedrijven (met o.a. het noodfonds en ondernemersloket) en zeker niet in de laatste plaats de focus op het borgen van de volksgezondheid en aandacht voor mensen. De communicatie zowel in persoonlijke zin, als via de diverse ingezette kanalen geeft voldoende duidelijkheid.

 

Nu de coronacrisis reeds 7 weken onderweg is zijn de effecten voor instellingen, verenigingen en ondernemers in onze gemeente goed voelbaar. Het is voor die partijen die een afhankelijkheid hebben met de gemeente daarom een goed moment om duidelijkheid te geven over hun doorlopende kosten. De gemeente Harderwijk, College en Raad, heeft de afgelopen jaren een solide financieel beleid gevoerd. Hierdoor is onze gemeentebegroting gezond en kunnen we in deze uitzonderlijk onzekere situatie als gemeente zonder in de problemen te komen deze partijen financieel verder ondersteunen. Dit is belangrijk omdat het niet zeker is op welk moment de maatregelen voor iedere groep specifiek weer versoepeld zullen worden.

 

De fracties in de gemeenteraad van Harderwijk willen bij het college aandringen om de contouren van het volgende pakket aan maatregelen ter besluitvorming aan de Raad voor te leggen in de Raadsvergadering van 28 mei aanstaande. De fracties dringen aan op deze snelheid vanwege de zekerheid voor deze partijen:

 

1.     Het kwijtschelden van de volgende kosten voor instellingen, verenigingen en ondernemers die een kostenrelatie hebben met de gemeente voor een periode van 3 maanden (1 maart 2020 tot 1 juni 2020):

·         Precario (terrassen);

·         Reclamebelasting;

·         Pacht (inclusief pacht Dolfinarium);

·         Huur Sportvelden en scouting;

·         Huur Sporthallen (o.a. Woelwaters);

·         Huur Cultuur (theater, Catharinakapel, popschool, cultuurkust, museum, etc.);

·         Huur Maatschappelijk (Zorgdat, Ontmoeting, etc.);

·         Huur Zakelijk vastgoed (California, RNV, etc.);

·         Huur Wijkcentra (de Roef, Bogen, etc);

·         Huur Kantines van gemeente (Stadsweiden en Sypel);

·         Marktgelden

2.     Voorstellen van maatwerk voor het verlengen van bovenstaande kwijtscheldingen met een periode van 3 maanden (1 juni 2020 tot 1 september 2020);

3.     De kosten van bovenstaande kwijtschelding van 3 maanden worden ingeschat op 750.000 EUR. Een verlenging met 3 maanden zonder maatwerk zou wederom 750.000 EUR kosten. Wij vragen u als college om de compensatie vanuit Rijksoverheid en provincie voor specifieke groepen (zoals het steunpakket sportverenigingen) in mindering op deze kosten te brengen zodat dubbele compensatie wordt voorkomen, maar het pakket van kwijtschelding in generieke zin gestand te blijven doen;

4.     Tevens vragen we om in het voorstel aan de Raad met een dekking te komen voor bovengenoemde bedragen van de kwijtschelding en deze te onttrekken uit reserveringen/voorzieningen die daarvoor in aanmerking komen en uit het surplus van het lopende boekjaar;

5.     Wederom roepen we op om de maatschappelijk belangrijke instellingen in deze tijd zoals de Voedselbank, Stichting mensen in nood, etc. en kwetsbare groepen te blijven ondersteunen. Voor instellingen in die mate dat continuering gewaarborgd is;

6.     Als laatste vragen we u;

·         Een overzicht van geschatte gederfde belastinginkomsten voor de periode 1 maart 2020 tot 1 september te doen toekomen. Het betreft hier o.a. lagere parkeerinkomsten, minder havengelden en lagere opbrengsten zwembad;

·         Een overzicht te verstrekken van de inkomensvoorzieningen, waarop inwoners van Harderwijk een beroep hebben gedaan sinds 1 maart 2020, met name de regelingen Tozo, uitkeringen Participatiewet en BBZ. Hierbij verzoeken wij ook om een korte evaluatie toe te voegen op de looptijden van aanvragen en afwijzingen van deze regelingen.

 

De fracties spreken nogmaals hun waardering en dank uit voor de wijze waarop de gemeentelijke organisatie zich inzet in deze crisissituatie en zij wensen allen die daarbij betrokken zijn kracht en wijsheid. 

 

Peter de Groot, VVD Harderwijk-Hierden

Henk Vermeer, Harderwijk Anders

Mirjam Driest-Wijnholds, CU Harderwijk-Hierden

Peter Sels, CDA Harderwijk-Hierden

Martijn Pijnenburg, D66

Wilco Bos, PvdA

Bert Holleman, GemeenteBelang

Yvonne Klein Rouweler, GroenLinks

Jan van Panhuis, SGP Harderwijk-Hierden