VVD Harderwijk-Hierden wil meer mogelijk maken op het gebied van vertier in en rond het water voor bewoners van het Waterfront

De VVD Harderwijk-Hierden wil graag meer mogelijk maken op het gebied van vertier in en rond het water voor bewoners van het Waterfront. Hierbij valt te denken aan het realiseren van een springsteiger, een plek om te zwemmen of meer mogelijkheden op het gebied van SUPen.

Inwoners van het Waterfront wonen op een unieke plek en hebben vaak bewust gekozen voor de connectie met het water. Momenteel is al het water in het Waterfront aangewezen als havengebied, wat helaas maakt dat veel vormen van vertier niet toegestaan zijn. De wens om meer mogelijk te maken werd door bewoners o.a. uitgesproken in reactie op de schriftelijke vragen die de VVD in juni stelde over speelplekken in het Waterfront. Het idee tot het realiseren van bijvoorbeeld een springsteiger kwam toen al snel naar voren. Ook zwemmen of het achterlaten van watersport attributen maakt onderdeel van de vraag aan het college.


In de raadsvergadering van 2 juni riep Noha Lammerts van Bueren van de VVD, met mede indieners Harderwijk Anders, het CDA, PvdA en Gemeentebelang het college op om te zoeken naar mogelijkheden om de bovenstaande wensen te realiseren. Hierbij wordt nadrukkelijk gevraagd het thema veiligheid voldoende aandacht te geven en de raad voor november 2020 te informeren. Het voorstel werd unaniem aangenomen.


De integrale tekst van het initiatief is hieronder te lezen:

MOTIE


Vertier in en op het water, Waterfront

De gemeenteraad van Harderwijk, bijeen in de openbare vergadering op 2 juli 2020, ter behandeling van agendapunt 7, ‘Havenbeheerplan’.

Constaterende dat:
1. Het aanwezige water en daarmee samenvallend watervertier en watersport unieke kwaliteiten zijn van onze omgeving;
2. De wateren in de wijk Waterfront zijn aangeduid als havens waardoor veel vormen van watersport- en vertier, zoals zwemmen, SUPen en gebruik maken van een springsteiger, momenteel niet mogelijk zijn;
3. Inwoners aangeven dat zij het betreuren dat dit in de directe omgeving van hun woning niet tot de mogelijkheden behoort;
4. De specifieke wens wordt uitgesproken tot het realiseren van zaken als een springsteiger, zwemgelegenheid, de mogelijkheid tot SUPen en het tijdelijk stallen van watersportbenodigdheden langs een waterkant.

Overwegende dat:
1. De VVD Harderwijk-Hierden op 12 juni jl. schriftelijke vragen heeft gesteld m.b.t. speelgelegenheden in o.a. het Waterfront;
2. Deze gelegenheden juist in het Waterfront ook gezocht kunnen worden in en op het water;
3. Dit het karakter van deze unieke wijk aan het water nog verder zal versterken;
4. De VVD Harderwijk-Hierden overwogen heeft de mogelijkheden tot de realisatie van een waterskibaan te laten onderzoeken;
5. Dit gezien de huidige inrichting van de wijk en de bijkomende vraagstukken op het gebied van veiligheid te verstrekkend is gebleken;
6. In het Waterfront veel mensen wonen die liefhebber zijn van vermaak in en op het water, en zelfs bewust hebben gekozen voor een woning op deze locatie;
7. Wij graag gehoor geven aan de oproep van inwoners om meer mogelijkheden te creëren waar het gaat om vertier op en in het water en hierbij hun specifiek aangegeven wensen in acht nemen;
8. Hiervoor gezocht moet worden in de havens van het Waterfront naar stukken van het water waar de aanduiding Havengebied af kan. Hierbij kan een wijziging van specifieke plekken met aanduiding haven naar recreatie afdoende zijn;

Verzoekt het College van Burgemeesters en Wethouders:
1. Aan te geven hoe bewoners van het Waterfront in hun eigen wijk meer kunnen profiteren van de waterrijke omgeving direct rondom hun woningen door meer vermaak in en om het water te realiseren;
2. Hiervoor uit te zoeken, en terugkoppeling te geven voor besluitvorming, welke aanpassingen in regelgeving of wijziging van aanwijzing gebied nodig zijn om deze specifieke plekken voor watervertier te realiseren in de wateren van het Waterfront;
3. Hierbij specifiek te onderzoeken wat er mogelijk is met betrekking tot een springsteiger zoals weergegeven in de bijgevoegde afbeelding, een zwemlocatie en/of gelegenheid tot SUPen;
4. Ook te betrekken of het tijdelijk achterlaten van watersportattributen zoals SUP’s, kano’s en surfplanken tot de mogelijkheden behoort;
5. Hierbij het aspect veiligheid nadrukkelijk mee te nemen;
6. Een indicatie te geven van de kosten die met de bovengenoemde realisatie gepaard gaan.
7. Over bovenstaande punten uiterlijk november 2020 terugkoppeling te geven aan de raad.


Noha Lammerts van Bueren