Hoe toekomstbestendig zijn onze bedrijventerreinen, en hebben we nog genoeg ruimte?

De VVD vindt het belangrijk dat er voor de toekomst nagedacht wordt over (de inrichting van) onze bedrijventerreinen en hoe we de groei in werkgelegenheid kunnen blijven stimuleren, om zo een aantrekkelijke woon/werk stad te blijven. Zo kan ook in de toekomst worden voldaan aan de vraag van bedrijven die zich hier willen vestigen met groei van werkgelegenheid en een bijdrage aan de lokale economie tot gevolg.

© Bron foto: Google Maps

Bedrijventerreinen zijn belangrijk en bieden ruimte aan bedrijven, werkgelegenheid en daarmee een belangrijke bijdrage aan onze lokale economie. Met de economische groei van afgelopen jaren wordt beschikbare ruimte schaars. Waar in 2014 nog een overvloed aan kavels beschikbaar was op Lorentz III, zien we nu dat ook Lorentz III bijna vol is. En dat is natuurlijk een hartstikke mooi compliment aan het vestigingsklimaat dat we hier hebben. Met 240 hectare is Lorentz het grootste aaneengesloten bedrijventerrein van Gelderland en daarmee een grote bron van werkgelegenheid. De VVD vindt het belangrijk dat er voor de toekomst nagedacht wordt over (de inrichting van) onze bedrijventerreinen en hoe we die groei in werkgelegenheid kunnen blijven stimuleren, om zo een aantrekkelijke woon/werk stad te blijven. Zo kan ook in de toekomst worden voldaan aan de vraag van bedrijven die zich hier willen vestigen met groei van werkgelegenheid en een bijdrage aan de lokale economie tot gevolg. De VVD vindt het belangrijk dat er aandacht is voor toekomstbestendige bedrijventerreinen, met duurzame werkgelegenheid en innovatieve bedrijven. Het college heeft daarnaast de afgelopen jaren meermaals aangegeven in te willen zetten op duurzame mobiliteit, en het willen verbeteren van de infrastructuur voor het laden van elektrische voertuigen.

 De VVD heeft daarom de volgende vragen aan het College gesteld:

  • 1.     Hoeveel nieuwe bedrijven hebben zich afgelopen jaren gevestigd op Lorentz III, en binnen welke termijn verwacht het college dat er geen vrije kavels meer beschikbaar zijn?
  • 2.     Wat is de visie van het College op de schaarste aan bedrijventerreinen, en is er op dit moment sprake van een dreigend tekort? Zijn er inmiddels aanvragen afgewezen, bijvoorbeeld omdat de kavels niet toereikend meer zijn? Wordt er vanuit de gemeente nog acquisitie gepleegd, of welke rol wordt er vanuit de gemeente nu aangenomen?
  • 3.     Op dit moment is er gelukkig geen sprake van verloedering van de wat oudere bedrijventerreinen. Goed parkmanagement levert hier een bijdrage aan. Wat is de visie van het College op de wat oudere industrieterreinen ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de bedrijven en werkgelegenheid welke hier aanwezig zijn? Is er op dit moment één strategie gericht op het totaal aan bedrijventerreinen in Harderwijk en Hierden?
  • 4.     Hoe gaat het College dit moment om met het stimuleren van acquisitie naar bedrijvigheid binnen bepaalde sectoren, omdat hier de komende jaren een duurzame groei verwacht wordt op het gebied van economisch belang, werkgelegenheid of innovatie? Zo ja, welke sectoren zijn dit?
  • 5.     Wat heeft het college afgelopen jaren gedaan om duurzame mobiliteit op de bedrijventerreinen te stimuleren? Zijn er de afgelopen jaren gesprekken gevoerd met (logistieke) bedrijven over duurzame mobiliteit, en zo ja, welke afspraken zijn hier uit voortgekomen? Heeft het college ook nagedacht over hoe om te gaan met de extra vraag naar laadpunten of alternatieve brandstoffen en de opslag van stroom, en in de toekomst wellicht waterstof, om duurzame mobiliteit op bedrijventerreinen te stimuleren?
  • 6.     Zijn er gesprekken geweest met commerciële partijen over het realiseren van zogenoemde ‘hubs’ op bedrijventerreinen, waarbij niet alleen werknemers met een elektrische auto maar ook logistieke bedrijven met elektrische voertuigen gebruik kunnen maken van deze hubs? Kan het college aangeven welke afspraken hieruit zijn voortgekomen?

Als VVD zijn we benieuwd naar de antwoorden van het College, en zullen naar aanleiding hiervan bepalen of verdere acties wenselijk of noodzakelijk zijn,

Namens de VVD Harderwijk-Hierden,

Menno Doppenberg