VVD Harderwijk-Hierden: Wees niet bang, en durf te bouwen. Kies voor variant met nog eens 52 extra betaalbare woningen in het Waterfront voor met name de doelgroep jongeren, starters en alleenstaanden.

Afgelopen donderdag is er in de raad gedebatteerd over het voorstel voor de ontwikkeling van meer betaalbare woningen langs de N302 in het Waterfront. De VVD was destijds initiatiefnemer voor het voorstel om in de Woonvisie van Harderwijk op te nemen dat koopwoningen tot 158 duizend euro gerealiseerd moeten worden. Dit om jongeren, starters en alleenstaanden een grotere kans te geven op de woningmarkt. En er is nu goed nieuws. De VVD is blij dat er nu daadwerkelijk dit type woningen in het ontwikkelplan opgenomen wordt. Echter, is de VVD van mening dat in deze tijd met deze krapte op de woningmarkt waar kan, extra gebouwd moet kunnen worden. En die mogelijkheid is er. Op dit moment werken we nog aan de details van dit voorstel, maar dit zal snel naar buiten komen en in de Raad van 17 juni worden ingediend. Uiteraard houden we rekening met de leefbaarheid en parkeren. Echter zien we als VVD ook dat de jongeren en starters nu meer prioriteit leggen bij het vinden van een woning, dan parkeren. Wat de VVD betreft laten we met innovatieve parkeer oplossingen komen die passen bij de beoogd jongere doelgroep, of mobiliteitsoplossingen als deelauto’s en goed OV, en de focus leggen op het zo snel mogelijk bouwen van extra woningen, want de nood is te hoog. De volledige debatbijdrage is hieronder te lezen:

Voorzitter,

Goed nieuws voor Harderwijk! Er ligt hier een voorstel om meer betaalbare woningen binnen het Waterfront te realiseren. Maar wat nou als ik u, en bewoners, vertel dat er een variant ligt waarbij er nóg eens meer dan 50 betaalbare woningen toegevoegd kunnen worden? Er is een groot woningtekort, en wat smachten veel van onze inwoners, jongeren en starters naar een woning. En het liefst een betaalbare, en dat is in deze tijd niet gemakkelijk. Het aantal economisch daklozen, mensen met een baan maar geen woning, stijgt hierdoor. De VVD is dan ook blij dat er met dit voorstel invulling wordt gegeven aan de wens van de raad om meer betaalbare koop en huurwoningen in het Waterfront te realiseren. Kortom, bouwen, bouwen, bouwen. Als VVD voegen we graag de daad bij het woord. We hebben enkele jaren terug al een motie ingediend om de realisatie van woningen tot 150.000 euro op te nemen in de woonvisie, om zo starters en jongeren een kans te geven op de woningmarkt. We zijn blij dat hier nu concreet geleverd gaat worden, want de druk is eerder meer dan minder geworden.

Vandaag debatteren wij over de vraag of met het voorstel woningbouwprogramma en leefbaarheid in balans zijn. Een interessante stelling, want wanneer is iets in balans? Is dat afhankelijk van waar op dat moment prioriteit aan wordt gegeven? En wat verstaan we onder leefbaarheid; je veilig voelen, schone lucht, een school dichtbij, of een eigen parkeerplek? En met name dat laatste punt lijkt nogal wat discussie op te roepen. Op basis daarvan is de plusvariant niet naar voren geschoven als optie A. Wat de VVD betreft stoppen we met het ‘generaliseren’ van de parkeernorm. De parkeerbehoefte is niet bij elke doelgroep gelijk. Mobiliteit, is niet voor elke doelgroep hetzelfde. College, kijk naar de toekomst. Deelauto’s worden steeds normaler en met een kwalitatief openbaar vervoersnetwerk is de auto voor met name de jonge doelgroep ook steeds minder nodig. Wij zien graag dat toekomstige bewoners voor henzelf de keuze kunnen maken of een parkeerplek nodig is, of dat zij het bijvoorbeeld prima vinden de auto verderop te parkeren of een auto te delen. Want voorzitter, voor onze jongeren en starters ligt de prioriteit nu vooral bij het vinden van een woning, en minder bij de parkeerplek. Delen andere partijen ook deze constatering? Is de portefeuillehouder het met de VVD eens dat het een reëel scenario is dat autobezit onder de beoogde doelgroep van de woningen verandert, en de trend is dat eigen autobezit onder jongeren en starters afneemt? En deelt de portefeuillehouder de mening dat indien dit het geval is, in goed overleg met de beoogt nieuwe bewoners, een mobiliteitsplan kan bijdragen aan maatwerk op het gebied van de daadwerkelijke parkeerbehoefte, waardoor in combinatie met innovatieve mobiltieitsoplossingen, dit positief bijdraagt aan de leefbaarheid binnen de wijk?


Als VVD vinden we het belangrijk dat onze inwoners prettig en gezond kunnen leven in Harderwijk en Hierden. Daarvoor hebben we regels en bestemmingsplannen om dit te waarborgen. Wat de VVD betreft ‘parkeren’ wij het oude denken rondom de parkeernorm, en zoeken wij innovatieve oplossingen qua mobiliteit passend bij de doelgroep. Laten we de belofte in de door ons vastgestelde woonvisie waarmaken. De VVD wil bouwen, en daarom zullen we met een voorstel komen te kiezen voor de plus variant rekening houdend met het mobiliteitsvraagstuk om de leefbaarheid te waarborgen. 

Tweede termijn

Voorzitter, in mijn eerste termijn gaf ik al aan dat de VVD graag voor de plus variant gaat en nóg meer woningen wil bouwen voor onze woningzoekenden. Leefbaarheid is zeker belangrijk, en wij zien dat in dit plan gewaarborgd. Want leefbaarheid is ook voldoende voorzieningen hebben in de buurt, een fijne leefomgeving etcetera Voor wat betreft parkeren zullen wij in ons voorstel vragen om een mobiliteitsplan, wat past bij de beoogde doelgroep om zo te waarborgen dat parkeren en mobiliteit optimaal is. Hiervoor hebben wij al een amendement opgesteld samen met de PvdA. Een debat was voor ons niet persé nodig geweest, maar uiteraard hebben we graag van de gelegenheid gebruik gemaakt om de noodzaak van het bouwen, bouwen, bouwen nog eens duidelijk te maken, samen met een deel van onze visie op wonen. We hebben afgelopen dinsdag bij de sessie over wonen weer eens gehoord dat jongeren en starters gewoon weg trekken uit Harderwijk en Hierden omdat ze geen geschikte woning kunnen vinden. De VVD benoemt het nog maar eens; deze doelgroep zoekt vooral een woning, en legt minder prioriteit meer bij het parkeren.